Handelsbetingelser for virksomheder gældende fra 1. juni 2022

HANDELSBETINGELSER FOR VIRKSOMHEDER

Nedenfor ses handelsbetingelser for virksomheder gældende fra den 1. juni 2022.

TILBUD OG ACCEPT

Tilbud sker på baggrund af de til enhver tid gældende handelsbetingelser. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra fremsendelsesdato. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

KØB AF CVMATCH

Ydelsen CVmatch omfatter at Virksomheden køber CVforum’s hjælp til at oprette en pulje med prækvalificerede kandidater i forhold til et specifikt job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov.

At kandidaterne er prækvalificeret betyder, at CVforum har gennemført et individuelt for-interview, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet, der skal besættes.

Bedømmelsen foretages som udgangspunkt virtuelt og CVforum har derfor ikke altid mødt kandidaterne in persona.

Kandidaterne leveres på en særskilt online liste. Når listen er klar, fremsender CVforum et login, der giver Virksomheden adgang til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport.

Med adgangen til listen følger automatisk kandidaternes samtykke til, at Virksomheden må kontakte dem direkte.  

Med mindre andet skriftligt er aftalt, indeholder puljen fra 2 til 4 kandidater.

​Indhold i ydelsen

  1. Virksomheden fremsender en kravsspecifikation
  2. CVforum udarbejder specificeret jobbeskrivelse og kontakt materiale
  3. CVforum fremsøger og kontakter kandidater, der matcher kravene
  4. Potentielt egnede kandidater screenes
  5. Kandidatpuljen oprettes med 2 – 4 kandidater
  6. Virksomheden modtager et login til puljen
  7. Virksomheden går i dialog med kandidaterne og ansætter efter behov
  8. CVforum giver afslag til resten af kandidaterne i puljen

Priser

For hvert CVmatch, der skriftligt aftales igangsat, er Virksomheden forpligtet til at betale et nærmere aftalt opstarts-fee som faktureres på datoen for accept af fremsendt tilbud. Det betalte opstarts-fee refunderes ikke uanset om Virksomheden eventuelt ikke ansætter en kandidat fra puljen.   

For hver kandidat, der ansættes fra puljen, er Virksomheden desuden forpligtet til at betale et nærmere aftalt ansættelses-fee, som faktureres på datoen for aftale om ansættelse.

Som ansættelsesdato betragtes tidspunktet for virksomhedens mundtlige eller skriftlige aftale eller viljeerklæring til kandidaten om fastansættelse, projektansættelse, tidsbegrænset ansættelse, fuldtids- eller deltidsansættelse, flex-job, skånejob, tilskudsberettiget praktikforløb, jobprøvning, lærlingeforløb, freelance eller faktureringsbaseret samarbejde. 

Virksomheden er forpligtet til at betale rekrutterings-fee’et uanset, om den kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning i CV-databasen, eksterne databaser, netværk, direkte modtaget ansøgning eller ved direkte kontakt til Virksomheden.   

Forpligtelsen til at betale for ansættelse af kandidater fra puljen gælder i 180 dage regnet fra datoen, hvor virksomheden får adgang til puljen og uanset om virksomheden ikke længere har adgang til puljen.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse CVforum, hvilke kandidater der ansættes. CVforum har samtidig ret til at foretage kontrol ved direkte kontakt til kandidaterne. 

CVforum yder ikke genplaceringsgaranti på ansatte kandidater. Virksomheden kan derfor ikke undlade betaling, kræve erstatning eller på nogen anden måde opnå kompensation for betalt opstarts- og rekrutterings-fee selvom en ansat kandidat fra puljen ikke klarer jobbet.  

Kandidater fra puljen må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part uden forudgående skriftlig aftale med CVforum.

KØB AF 12-MÅNEDERS ABONNEMENT

Et abonnement omfatter CVforum’s hjælp til løbende at oprette puljer med prækvalificerede kandidater i takt med rekruttering til en nærmere aftalt række af job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov. 

At kandidaterne er prækvalificeret betyder, at CVforum har gennemført et individuelt for-interview, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet, der skal besættes.

Bedømmelsen foretages som udgangspunkt virtuelt og CVforum har derfor ikke altid mødt kandidaterne in persona.

Kandidaterne leveres på en særskilt online liste som Virksomheden tilgår  med et login, der giver adgang til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport.

Med adgangen til listen følger automatisk kandidaternes samtykke til, at Virksomheden må kontakte dem direkte.  

Kandidater fra puljen må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part uden forudgående skriftlig aftale med CVforum.

CVforum er forpligtet til at levere egnede kandidater jf. de typer af job der indgår i abonnementet, men Virksomheden er ikke forpligtet til at ansætte dem. 

Priser

Abonnementet hviler på et forudgående fælles estimat for antallet af rekrutteringer som Virksomheden forventer at foretage over en 12-måneders periode. Den samlede pris for antallet af rekrutteringer betales herefter med 1/12 hver måned.

Abonnementet gælder for løbende 12 måneder og dækker samtlige omkostninger forbundet med rekrutteringerne. Ønsker Virksomheden at komme ud at abonnementet før udløb af den 12. måned, afregnes det faktiske antal rekrutteringer der er foretaget på udtrædelsesdatoen til i forvejen fastsat stykpris fratrukket den løbende abonnementsbetaling. 

GENERELLE VILKÅR

CVforum har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine data, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med ydelserne. CVforum ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har ret til at bruge CVforum's ydelser i det omfang og på de gældende betingelser, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra CVforum.

Efter videregivelse til Virksomheden opbevarer og behandler CVforum fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med sine ydelser. CVforum bevarer således ejendomsretten til samtlige data i forbindelse med ydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som CVforum behandler i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

BETALINGSBETINGELSER

Alle beløb er ekskl. moms.

Den normale kredittid for køb af ydelser hos CVforum er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder CVforum sig ret til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250, - pr. påbegyndt måned.  

SLETNING AF BRUGERPROFIL

Virksomheden kan selv slette sin brugerprofil. Ved sletning slettes alle data, CV’er, rapporter mv. CVforum.dk sletter automatisk brugerprofiler efter rekrutteringer som de vedrører er afsluttet.

TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved dansk domstol og efter dansk ret.

SUPPORT

Telefon +45 66 806 150 alle hverdage mellem 9.00 – 17.00 eller på mail support@cvforum.dk 

Tilbage