Handelsbetingelser for virksomheder gældende fra 1. juni 2022

HANDELSBETINGELSER FOR VIRKSOMHEDER

Nedenfor ses gældende handelsbetingelser for virksomheders køb af ydelser hos CVforum ApS med CVR.nr. 38203991

Handelsbetingelserne er gældende fra den 1. juni 2022.

TILBUD OG ACCEPT

Tilbud sker på baggrund af de til enhver tid gældende handelsbetingelser. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra fremsendelsesdato. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

KØB AF CVMATCH

Ydelsen CVmatch omfatter at Virksomheden køber CVforum’s hjælp til at oprette en pulje med 2 - 4 prækvalificerede kandidater i forhold til et specifikt job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov.

At jobbet er specifikt betyder, at det tager udgangspunkt i en kravsspecifikation som CVforum anvender til at fremsøge og kontakte egnede kandidater. Kravsspecifikationen skal som minimum indeholde jobtitel, arbejdsopgaver, kvalifikationskrav samt ansættelsesvilkår. 

At kandidaterne er prækvalificeret betyder, at CVforum har gennemført et individuelt for-interview, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet. Bedømmelsen foretages virtuelt og CVforum har derfor ikke altid mødt kandidaterne in persona.

Kandidaterne leveres på en særskilt online liste med et opdateret CV og en rapport fra det afholdte for-interview. Når listen er klar, fremsender CVforum et login, der giver Virksomheden adgang til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport.

Med adgangen til listen følger automatisk kandidaternes samtykke til, at Virksomheden må kontakte dem direkte.  

Priser

Virksomheden kan vælge mellem nedenstående to prisstrukturer.

 1. Fast pris
 2. Opstarts-fee samt betaling pr. ansat

Alternativ (A) indebærer, at Virksomheden betaler en nærmere aftalt fast pris for den samlede ydelse på tidspunktet for opgavens opstart. Finder Virksomheden ikke den rette kandidat på den fremsendte liste, er CVforum forpligtet til at foretage en ny søgning med henblik på fremsendelse af yderligere to kandidater uden at det koster ekstra.

Specifikt for alternativ (A) gælder desuden følgende:

 • Sker der ændringer i kravspecifikation efter at opgaven er igangsat, forbeholder CVforum sig retten til at forhøje det aftalte vederlag med 10 procent. Vederlaget faktureres særskilt.
 • Det betalte vederlag refunderes ikke uanset om Virksomheden ikke finder en egnet kandidat på listen, kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning, netværk, direkte modtaget ansøgning eller uopfordret kontakt til Virksomheden eller stopper rekrutteringsprocessen efter at denne er igangsat hos CVforum.

Alternativ (B) indebærer at virksomheden betaler et nærmere aftalt opstarts-fee på tidspunktet for opgavens opstart. Virksomheden betaler desuden et nærmere aftalt rekruttering-fee pr. kandidat der ansættes fra listen.

Specifikt for alternativ (B) gælder desuden følgende:

 • Sker der ændringer i kravspecifikation efter at opgaven er igangsat, forbeholder CVforum sig retten til at opkræve et nyt opstarts-fee før opgaven fortsættes.
 • Som ansættelsesdato regnes tidspunktet for virksomhedens mundtlige eller skriftlige aftale eller viljeerklæring til kandidaten om fastansættelse, projektansættelse, tidsbegrænset ansættelse, fuldtids- eller deltidsansættelse, flex-job, skånejob, tilskudsberettiget praktikforløb, jobprøvning, lærlingeforløb, freelance eller faktureringsbaseret samarbejde.
 • Virksomheden er forpligtet til at betale rekrutterings-fee’et uanset om den kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning, netværk, direkte modtaget ansøgning eller uopfordret kontakt til Virksomheden.
 • Forpligtelsen til at betale for ansættelse af kandidater fra listen gælder i 180 dage regnet fra datoen, hvor adgang gives og uanset om virksomheden ikke længere har adgang til puljen.
 • Det betalte opstarts-fee refunderes ikke uanset om Virksomheden efterfølgende at stoppe rekrutteringsprocessen, sætte denne på standby eller ikke ansætte en kandidat fra puljen.
 • Virksomheden er forpligtet til at oplyse CVforum, hvilke kandidater der ansættes. CVforum har samtidig ret til at foretage kontrol ved direkte kontakt til kandidaterne. 

Uanset om Virksomheden vælger alternativ (A) eller (B) ydes der ikke genplaceringsgaranti på ansatte kandidater. Virksomheden kan derfor ikke undlade betaling, kræve erstatning eller af andre årsager opnå kompensation for betalt opstarts- og rekrutterings-fee selvom en ansat kandidat fra puljen ikke klarer jobbet.  

Fremvise kandidater må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part uden forudgående skriftlig aftale med CVforum.

KØB AF 12-MÅNEDERS ABONNEMENT

Et abonnement omfatter CVforum’s hjælp til løbende at oprette puljer med prækvalificerede kandidater i takt med rekruttering til en nærmere aftalt række af job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov. 

At kandidaterne er prækvalificeret betyder, at CVforum har gennemført et individuelt for-interview, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet, der skal besættes.

Bedømmelsen foretages som udgangspunkt virtuelt og CVforum har derfor ikke altid mødt kandidaterne in persona.

Kandidaterne leveres på en særskilt online liste som Virksomheden tilgår  med et login, der giver adgang til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport.

Med adgangen til listen følger automatisk kandidaternes samtykke til, at Virksomheden må kontakte dem direkte.  

Kandidater fra puljen må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part uden forudgående skriftlig aftale med CVforum.

CVforum er forpligtet til at levere egnede kandidater jf. de typer af job der indgår i abonnementet, men Virksomheden er ikke forpligtet til at ansætte dem. 

Priser

Abonnementet baseres på et skriftligt aftalt estimat for antallet af rekrutteringer som Virksomheden forventer at foretage over en 12-måneders periode. Den samlede pris for antallet af rekrutteringer betales herefter med 1/12 hver måned.

Abonnementet der gælder for 12 måneder, dækker samtlige omkostninger forbundet med CVforum's arbejde med at tilvejebringe prækvalificerede kandidater til de aftalte job. Ønsker Virksomheden at komme ud at abonnementet før udløb af den 12. måned, afregnes det faktiske antal rekrutteringer der er foretaget på udtrædelsesdatoen til en aftalt stykpris fratrukket de allerede betalte abonnementer. 

KØB AF JOBANNONCE

Ved køb af en jobannonce opnår Virksomheden CVforum’ hjælp til at oprette og indrykke en jobannonce på de digitale platforme som CVforum til enhver tid har adgang til. Virksomheden kan ikke forlange at jobannoncerne vises på andre platforme end dem, som CVforum har adgang til.

Virksomhedens jobannonce eksponeres pt. på følgende platforme.

 • CVforum
 • Ofir
 • Jobnet
 • LinkedIn
 • Arbets Annonser (Sverige)

Køb af jobannoncer sker enten som et supplement til et CVmatch eller som en særskilt ydelse.

Virksomheden køber CVforum til at udarbejde selve annonceteksten, som Virksomheden herefter får til gennemlæsning, korrektur og godkendelse inden den oprettes online.

Som led i annonceringen har Virksomheden følgende valgmuligheder:

 1. Anonym annoncering eller en annonce, hvor Virksomhedens fulde navn vises i selve annoncen
 2. Selv modtage ansøgningerne eller at CVforum står for at modtage, registrere og arkivere ansøgningerne i en online mappe, som Virksomheden herefter får adgang til med eget login. CVforum opbevarer ansøgninger i maks. 12 måneder subsidiært til Virksomheden eller de jobsøgende beder om at de bliver slettet
 3. Selv fremsende afslag til ansøgerne eller lade CVforum stå for at fremsende afslag

Jobannoncen løber til sin udløbsdato, dog maks. 4 uger fra indrykningsdatoen.

En jobannonce skal omfatte rekruttering til en specifik jobfunktion men må gerne omfatte ansættelse af flere kandidat til samme jobfunktionen.  

Ønsker Virksomheden en allerede igangsat jobannonce ændret efter at den er lagt online, betragter CVforum det som en ny annoncering med betaling af nyt vederlag.

Priser

For hver annonce der skriftligt aftales igangsat med CVforum, er Virksomheden forpligtet til at betale et nærmere aftalt vederlag til CVforum på datoen for accept af tilbud. CVforum igangsætter ikke arbejdet med annonceringen før betalingen er registreret i CVforum' bank. 

Det betalte vederlag refunderes ikke uanset om Virksomheden:

 1. Ikke modtager ansøgninger på annoncen
 2. Jobbet ikke besættes
 3. Ansøgerne ikke matcher de stillede krav
 4. Virksomheden kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning, brug af eksterne databaser, netværk, direkte modtaget ansøgning eller direkte kontakt til Virksomheden  

CVforum yder ikke genindrykningsgaranti på afsluttede annoncer.

Kandidater fra en annoncering gennem CVforum må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part uden forudgående skriftlig aftale med CVforum.

BEMANDINGSRÅDGIVNING

Ved køb af rådgivning opnår Virksomheden adgang til CVforum’ assistance forbundet med optimering af virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde de kategorier af medarbejdere den har behov for ift. sin løbende produktion af varer og tjenesteydelser. 

Ydelsen omfatter at Virksomhedens adgang til CVforum’s fulde knowhow, værktøjer og metoder foruden den medfølgende konsulentindsats. Hertil kommer de eventuelle analyser der vælges anvendt undervejs i processen.

Ydelsen baseret på et skriftligt tilbud der omfatter en procesbeskrivelse suppleret med et tidsestimat og en timesats. Hertil kommer særskilt pris på eventuelle analyseværktøjer.

Ydelsen igangsættes ved accept af tilbud og med månedsvis afregning af medgået tid.

Virksomheden kan til enhver tid afbryde samarbejdet. Ved afslutning af samarbejdet afregnes timekontoen samt eventuelt forbrug af analyser.

Afstemt med opgavens karakter sker selve leverancen enten på Virksomhedens eller CVforums adresse.

Betaling 8 dage netto.

CVforum har til enhver tid ejerskabet over anvendte metoder, analyser og redskaber som Virksomheden har varig tavshedspligt omkring.

Virksomheden ejer til enhver tid de data som rådgivningen fører frem til.

CVforum har tavshedspligt om alle forhold og indsigter hos Virksomheden.

GENERELLE VILKÅR

CVforum har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine data, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med ydelserne. CVforum ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har ret til at bruge CVforum's ydelser i det omfang og på de gældende betingelser, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra CVforum.

Efter videregivelse til Virksomheden opbevarer og behandler CVforum fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med sine ydelser. CVforum bevarer således ejendomsretten til samtlige data i forbindelse med ydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som CVforum behandler i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

BETALINGSBETINGELSER

Alle beløb er ekskl. moms.

Den normale kredittid for køb af ydelser hos CVforum er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder CVforum sig ret til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250, - pr. påbegyndt måned.  

SLETNING AF BRUGERPROFIL

Virksomheden kan selv slette sin brugerprofil. Ved sletning slettes alle data, CV’er, rapporter mv. CVforum.dk sletter automatisk brugerprofiler efter rekrutteringer som de vedrører er afsluttet.

TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved dansk domstol og efter dansk ret.

SUPPORT

Telefon +45 66 806 150 alle hverdage mellem 9.00 – 17.00 eller på mail support@cvforum.dk