Handelsbetingelser for virksomheder gældende fra 1. juni 2022

HANDELSBETINGELSER FOR VIRKSOMHEDER

Nedenfor ses handelsbetingelser for virksomheder gældende fra den 1. juni 2022.

TILBUD OG ACCEPT

Tilbud sker på baggrund af de til enhver tid gældende handelsbetingelser. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra fremsendelsesdato. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

KØB AF CV-MATCH

Ydelsen CV-match omfatter at Virksomheden køber CVforum’s hjælp til at oprette en pulje med prækvalificerede kandidater i forhold til et specifikt job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov.

At kandidaterne er prækvalificeret, vil sige at CVforum har gennemført et individuelt for-interview, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet, der skal besættes.

Bedømmelsen foretages virtuelt og CVforum har derfor ikke mødt kandidaterne in persona.

Kandidaterne leveres på en særskilt online liste. Når listen er klar, fremsender CVforum et login, der giver Virksomheden adgang til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport.

Med login følger automatisk kandidaternes samtykke til, at Virksomheden må kontakte dem direkte.  

Med mindre andet skriftligt er aftalt, indeholder puljen fra 2 til 4 kandidater.

​Indhold i ydelsen

 1. Virksomheden fremsender en kravsspecifikation
 2. CVforum udarbejder specificeret jobbeskrivelse og kontaktmateriale
 3. CVforum fremsøger og kontakter kandidater, der matcher kravene
 4. Potentielt egnede kandidater screenes
 5. Kandidatpuljen oprettes med 2 – 4 kandidater
 6. Virksomheden modtager et login til puljen
 7. Virksomheden går i dialog med kandidaterne og ansætter efter behov
 8. CVforum giver afslag til resten af kandidaterne i puljen

Priser

For hvert CV-match, der skriftligt aftales igangsat, er Virksomheden forpligtet til at betale et nærmere aftalt opstarts-fee som faktureres på datoen for accept af fremsendt tilbud. 

For hver kandidat, der ansættes fra puljen, er Virksomheden desuden forpligtet til at betale et nærmere aftalt ansættelses-fee, som faktureres på datoen for aftale om ansættelse.

Som ansættelsesdato betragtes tidspunktet for virksomhedens mundtlige eller skriftlige aftale eller viljeerklæring til kandidaten om fastansættelse, projektansættelse, tidsbegrænset ansættelse, fuldtids- eller deltidsansættelse, flex-job, skånejob, tilskudsberettiget praktikforløb, jobprøvning, lærlingeforløb, freelance eller faktureringsbaseret samarbejde. 

Virksomheden er forpligtet til at betale rekrutterings-fee’et uanset, om den kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning i CV-databasen, eksterne databaser, netværk, direkte modtaget ansøgning eller ved direkte kontakt til Virksomheden.   

Forpligtelsen til at betale for ansættelse af kandidater fra puljen gælder i 180 dage regnet fra datoen, hvor virksomheden får adgang til puljen og uanset om virksomheden ikke længere har adgang til puljen.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse CVforum, hvilke kandidater der ansættes. CVforum har samtidig ret til at foretage kontrol ved direkte kontakt til kandidaterne. 

CVforum yder ikke genplaceringsgaranti på ansatte kandidater. Virksomheden kan derfor ikke undlade betaling, kræve erstatning eller på nogen anden måde opnå kompensation for betalt opstarts- og rekrutterings-fee selvom en ansat kandidat fra puljen ikke klarer jobbet.  

Kandidater fra puljen må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part uden forudgående skriftlig aftale med CVforum.

KØB AF KLIPPEKORT OG BRUG AF CV-DATABASEN

Virksomheden kan selv oprette en gratis brugerprofil, der giver adgang til at fremsøge egnede kandidater i CV-databasen, på basis af kandidaternes anonyme profil.

Ved køb af klippekort eller aftale om stykvis betaling, kan Virksomheden desuden anmode kandidater i CV-databasen om adgang til deres CV, kontaktdata mv. Når en kandidat giver adgang, kan Virksomheden gå i dialog og ansætte.

Har Virksomheden købt et klippekort, trækkes et klip fra klippekortet pr. CV, der opnås adgang til. 

Har Virksomheden aftalt stykvis betaling pr. CV, fremsendes en specificeret faktura månedsvis bagud for det antal CV’er, som Virksomheden har opnået adgang til.    

Et CV koster kr. 950, -

Køb af klippekort eller aftale om stykvis betaling pr. CV sker ved kontakt til CVforum.

Købte klippekort refunderes ikke.

Forbrugte klip eller forpligtelsen til at betale pr. CV, der opnås adgang til, refunderes ikke uanset at:

 1. Et CV er mangelfuldt eller uafsluttet, herunder at kontaktoplysningerne ikke er korrekte.
 2. En kandidat har accepteret en anmodning og åbnet sit CV, uden at være interesseret i jobbet
 3. Oplysningerne i et CV ikke er korrekte, fx at en kandidat har afgivet urigtige oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser eller lignende.

En afsendt anmodning om CV-visning til en kandidat kan annulleres, så længe kandidaten ikke har accepteret. Fremsendte anmodninger der ikke accepteres inden for 30 dage annulleres automatisk. Virksomheden modtager en notifikation fra systemet, hver gang en anmodet kandidat åbner sit CV.

CVforum fraskriver sig ethvert ansvar for rigtigheden af udvalgte kandidaters oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser, illegale virksomheder, straffeattester eller lignende.

CVforum kan ikke give andre oplysninger om kandidaterne end dem, som fremgår af hhv. den anonyme profil og det fulde CV. CVforum kan fx ikke hjælpe med at få kontakt til en kandidat, som har afgivet mangelfulde kontaktoplysninger.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin konto. Ved sletning vil alle data, alle gemte CV’er, hele søgehistorikken og eventuelt resterende klip på klippekortet blive slettet. Når kontoen først er slettet, skal Virksomheden starte forfra, hvis den igen vil anvende tjenesten.

CVforum’s CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen kun vises anonymt indtil kandidaterne, giver deres individuelle samtykke til at Virksomheden må se hele CV’et, kan der optræde situationer, hvor Virksomheden alligevel genkender personen bag den anonyme profil. I de situationer forpligter Virksomheden sig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende person.

GENERELLE VILKÅR

CVforum har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine data, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med ydelserne. CVforum ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har ret til at bruge CVforum's ydelser i det omfang og på de gældende betingelser, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra CVforum.

Efter videregivelse til Virksomheden opbevarer og behandler CVforum fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med sine ydelser. CVforum bevarer således ejendomsretten til samtlige data i forbindelse med ydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som CVforum behandler i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

BETALINGSBETINGELSER

Alle beløb er ekskl. moms.

Den normale kredittid for køb af ydelser hos CVforum er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder CVforum sig ret til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250, - pr. påbegyndt måned.  

SLETNING AF BRUGERPROFIL

Virksomheden kan selv slette sin brugerprofil. Ved sletning slettes alle data, CV’er, anmodninger, kandidatpuljer, rapporter mv. og Virksomheden skal derefter starte helt forfra, hvis den igen vil benytte CVforum’s ydelser. CVforum.dk sletter automatisk inaktive brugerprofiler efter to år.

TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved dansk domstol og efter dansk ret.

SUPPORT

Telefon +45 66 806 150 alle hverdage mellem 9.00 – 17.00 eller på mail support@cvforum.dk 

Tilbage