Handelsbetingelser for virksomheder gældende fra 1. januar 2022

VILKÅR FOR KØB AF CV-MATCH

Ydelsen CV-match omfatter at Virksomheden køber CVforum.dk’s hjælp til at oprette en liste med prækvalificerede kandidater i forhold til et specifikt job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov.

At kandidaterne er prækvalificeret, vil sige at CVforum.dk har gennemført en individuel vurdering, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet, der skal besættes. Bedømmelsen foretages på grundlag af modtaget kravspecifikation eller jobbeskrivelse fra Virksomheden.

Bedømmelsen foretages enten via fx Teams eller pr. telefon og CVforum.dk har derfor ikke mødt kandidaterne in persona.

Kandidaterne leveres på særskilt online liste. Når listen er klar, fremsender CVforum.dk et login til Virksomheden, der giver adgang til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport. Med login følger automatisk kandidaternes samtykke til at Virksomheden må kontakte dem direkte.  

Virksomheden er forpligtet til at betale et rekrutterings-fee på kr. 18.000, - ekskl. moms for hver kandidat på listen som ansættes. 

Ved ansættelse af kandidater til lederstillinger (direkte personaleansvar) er Virksomheden forpligtet til at betale et rekrutterings-fee på kr. 25.000, - ekskl. moms for hver kandidat på listen som ansættes.

Ved ansættelse af kandidater til Virksomhedens øverste ledergruppe, aftales vilkårene nærmere.

Som ansættelse regnes enhver form for mundtlig eller skriftlig aftale mellem Virksomheden og kandidaten om fastansættelse, projektansættelse, tidsbegrænset ansættelse, fuldtids- eller deltidsansættelse, flex-job, skånejob, tilskudsberettiget praktikløb, jobprøvning, lærlingeforløb, freelance eller faktureringsbaseret samarbejde. 

Virksomheden er forpligtet til at betale uanset om den kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning i CV-databasen, eksterne databaser, netværk, direkte modtaget ansøgning, uopfordrede ansøgninger eller direkte kontakt til Virksomheden.   

Forpligtelsen til at betale for ansættelse af kandidater fra listen gælder i 180 dage regnet fra aftaledato uanset om virksomheden ikke længere har adgang til listen.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse CVforum.dk, hvilke kandidater der ansættes. CVforum.dk har samtidig ret til at foretage kontrol ved direkte kontakt til kandidaterne. 

Foretages der ingen ansættelser af kandidater fra listen, er ydelsen gratis.

CVforum.dk fraskriver sig ethvert ansvar for, hvordan de kandidater som Virksomheden vælger at ansætte fra listen, klarer sig i jobbet.

Kandidaterne må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber samt associerede selskaber. 

Kandidaterne må ikke videreformidles til tredje part.

VILKÅR FOR KØB AF KLIPPEKORT OG BRUG AF CV-DATABASEN

Vilkår for køb af klippekort gælder både for virksomheder og rekrutteringsbureauer og betegnelsen ”Virksomheden” dækker derfor over begge kategorier i dette afsnit af Handelsbetingelser for virksomheder.

Virksomheden kan selv oprette en gratis brugerprofil, der giver adgang til at fremsøge egnede kandidater i CV-databasen, på basis af deres anonyme profil.

Ved køb af klippekort kan Virksomheden desuden anmode udvalgte kandidater i CV-databasen om adgang til deres fulde CV, kontaktdata mv. Når en kandidat giver adgang, kan Virksomheden gå i dialog og ansætte. For hvert CV der åbnes, trækkes et klip fra klippekortet. 

1 klip = 1 CV = 1 kandidat

Det koster ikke ekstra at ansætte.

Selve ansættelsesformen, ansættelseskontrakter mv. er CVforum.dk uvedkommende.

Køb af klippekort foretages online eller ved kontakt til CVforum.dk. Klippekortet åbnes, når betalingen er registreret i CVforum.dk’s bank.

Virksomheden kan selv vælge antal klip på en skala fra 10 til 100 klip. 

Klip koster kr. 950, - pr. stk. ekskl. moms.

Købte klippekort refunderes ikke.

Forbrugte klip refunderes ikke. Dette gælder også hvis:

 1. Et CV er mangelfuldt eller uafsluttet, herunder at kontaktoplysningerne ikke er korrekte.
 2. En kandidat har accepteret en anmodning og åbnet sit CV, uden at være interesseret i jobbet
 3. Oplysningerne i et CV ikke er korrekte, fx at en kandidat har afgivet urigtige oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser eller lignende.

En afsendt anmodning om fuld CV-visning til en kandidat kan annulleres, så længe kandidaten ikke har accepteret. Fremsendte anmodninger der ikke accepteres inden for 30 dage annulleres automatisk. Virksomheden modtager en notifikation fra systemet, hver gang en anmodet kandidat åbner sit CV.

Virksomheden kan selv følge forbruget af klip og modtager automatisk besked, når der er 5 klip tilbage på kortet. Når der ikke længere er klip på kortet, lukkes for udsendelse af yderligere anmodninger om fuld CV-visning, indtil der igen er klip på kortet. Ligeledes lukkes der for accept på udsendte anmodninger, indtil der igen er klip på kortet. 

Købte klip indsættes på klippekortet, når betalingen er registreret i CVforum.dk's bank. 

Udvalgte kandidater i CV-databasen som samtidig er oplistet i et CV-match, som Virksomheden har adgang til, vil ved deres evt. ansættelse blive afregnet jf. gældende priser for CV-match.

CVforum.dk fraskriver sig ethvert ansvar for rigtigheden af udvalgte kandidaters oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser, illegale virksomheder, straffeattester eller lignende.

CVforum.dk kan ikke give andre oplysninger om kandidaterne end dem, som fremgår af hhv. den anonyme profil og det fulde CV. CVforum.dk kan fx ikke hjælpe med at få kontakt til en kandidat, som har afgivet mangelfulde kontaktoplysninger.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin konto. Ved sletning vil alle data, alle gemte CV’er, hele søgehistorikken og eventuelt resterende klip på klippekortet blive slettet. Når kontoen først er slettet, skal Virksomheden starte forfra, hvis den igen vil anvende tjenesten.

CVforum.dk’s CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen kun vises anonymt indtil kandidaterne giver deres individuelle samtykke til at Virksomheden må se hele CV’et, kan der optræde situationer, hvor Virksomheden alligevel genkender personen bag den anonyme profil. I de situationer forpligter Virksomheden sig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende person.

VILKÅR FOR KØB AF REKRUTTERINGSSERVICE

Virksomheder har mulighed for at købe CVforum.dk's assistance på timebasis til følgende ydelser:

 1. Deltagelse i jobsamtaler (samtaleplanlægning, indkaldelse, spørgeramme, interviews) 
 2. Administration af rekrutteringsforløb (bekræftelse på ansøgninger, afslag, registrering)

Ved køb af CVforum.dk’s rekrutteringsservice forpligter Virksomheden sig til at betale CVforum.dk kr. 650, - ekskl. moms pr. påbegyndt time.

Den 20. i hver måned foretager CVforum.dk en opgørelse af forbrugte timer og fremsender en specificeret faktura til Virksomheden.

VILKÅR FOR KØB AF OUTPLACEMENT (GENPLACERING)

Virksomheder har mulighed for køb af Outplacement forløb til opsagte medarbejdere.

Et forløb består af individuelle fysiske møder mellem en fast tilknyttet coach fra CVforum.dk og medarbejderen. Møderne varer 1½ time pr. gang og der afholdes 1 - 2 møder månedligt efter behovet.

Møderne fortsættes indtil medarbejderen er ansat i nyt job – dog maksimalt 6 måneder fra forløbets startdato.

Som ansættelse regnes enhver form for mundtlig eller skriftlig aftale om fastansættelse, projektansættelse, tidsbegrænset ansættelse, fuldtids- eller deltidsansættelse, flex-job, skånejob, tilskudsberettiget praktikløb, jobprøvning, lærlingeforløb, freelance eller faktureringsbaseret samarbejde. 

Indhold i forløb

 1. Målfastsættelse
 2. Kompetenceafklaring
 3. CV opsætning
 4. Jobafklaring
 5. Online profilering
 6. Jobsøgning
 7. Profilmarkedsføring
 8. Personlig sparring

For hvert forløb der igangsættes, er Virksomheden forpligtet til at betale kr. 12.500, - ekskl. moms. 

Igangsatte forløb refunderes ikke.

BETALINGSBETINGELSER

Den normale kredittid er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder CVforum.dk sig ret til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250, - pr. påbegyndt måned.  

CVFORUM.DK’S EJERSKAB OG VIRKSOMHEDENS BRUGSRET

CVforum.dk har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine data, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med ydelserne. CVforum.dk ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har ret til at bruge CVforum.dk's ydelser i det omfang og på de gældende betingelser, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra CVforum.dk.

Efter videregivelse til Virksomheden opbevarer og behandler CVforum.dk fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med sine ydelser. CVforum.dk bevarer således ejendomsretten til samtlige data i forbindelse med ydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som CVforum.dk behandler i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

SLETNING AF BRUGERPROFIL

Virksomheden kan selv slette sin brugerprofil. Ved sletning slettes alle data, CV’er, anmodninger, kandidatlister, rapporter mv. og Virksomheden skal derefter starte helt forfra, hvis den igen vil benytte CVforum.dk’s ydelser. CVforum.dk sletter automatisk inaktive brugerprofiler efter to år.

ÆNDRING AF VILKÅR OG BEHANDLING AF TVISTER

​CVforum.dk forbeholder sig retten til at ændre og revidere handelsbetingelserne, hvilket alene publiceres på egen hjemmeside. 

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.

SUPPORT

Telefon +45 66806150 alle hverdage mellem 9.00 – 17.00 eller på mail support@cvforum.dk